Ndeapi mabhuku eTestamente Yekare emuBhaibheri? Inoumbwa nemabhuku mashanu ekutanga eTestamente Yekare: Genesi: bhuku remabviro. Ekisodho: Bhuku re…

Sinodi

Shoko raMwari rinorevei muBhaibheri? Bhaibheri sebhuku i“Shoko raMwari”, nokuti upenyu hwaimbova “Shoko raMwari”. Isu ivo…

Sinodi

Kunyepera Mwari chii? Nhema dzacho dzinobatanidza, naizvozvo, kusada kugamuchira kana kuti kuzvibvumira amene kuvhenekerwa nezvokwadi norudo rwaMwari. The Ancient…

Sinodi

Kubiridzira kunorevei muBhaibheri? Tsanangudzo dzeNhema neUnyengeri Muna 1 Johane 2:21 Mwari vanotitaurira kuti hakuna nhema dzinogona kubuda muchokwadi. Maererano...

Sinodi

Munhu anoshingaira chii? Kungwarira , chaiko uye kushanda . 2. adj. Nenguva isipi, nekukurumidza, nekukurumidza mukuita. Zvinorevei kutsvaka nokushingaira?

Sinodi

Bhaibheri rinotii? Bhaibheri zvakare ibhuku rinogona kuverengwa chete muhupenyu hwenharaunda yekutenda,…

Sinodi

Shoko rokuti Siria rinorevei muBhaibheri? Izwi rokuti Syrian rinoreva mugari kana mutauro weSyria. Izvi zvinobva muchiGiriki Συρία (Syria), yakabva kuAsiriya…

Sinodi

Chii chinonzi scoop? 1. sf Chigumisiro chekutanga kana chigadzirwa chechinhu. 2. Nhau yekutanga inotorwa nemutori wenhau nezve chokwadi kana chiitiko ine…

Sinodi

Chivi chaMiriam chaiva chei? Jehovha akarova Mirian namaperembudzi. Chii chinoitika kuna Miriami hanzvadzi yaMosesi? Kubva panguva iyi Maria akanyangarika nekuda…

Sinodi

Zita rokuti Ainhoa ​​rinorevei muBhaibheri? Zvinorehwa naAinhoa ​​​​ndizvo "akasarudzwa", zvinoreva Ainhoa ​​​​kunobva kumhandara (Mhandara yeAránzazu ...

Sinodi